جوایز جشنواره

1589 ٧:٣٣ ق.ظ

جوایز جشنواره

۱- رشته های اصلی: در بخش اصلی در هر رشته به نفرات اول تا سوم جوایز همراه با لوح تقدیر اهداء می شود.

۲- به نفر اول در هر رشته،‌ تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ معینی اهدا شود.

۳- به نفر دوّم در هر رشته،‌ لوح تقدیر و مبلغ معینی کمتر از نفر اول اهدا شود.

۴- به نفر سوّم در هر رشته، لوح تقدیر و مبلغ معینی کمتر از نفرات اول و دوم اهدا شود.

5- حداکثربه سه نفر از شرکت کنندگان برتر بخش های جانبی که شامل بخش ویژه و موضوعی است علاوه بر مبلغ معین، تندیس جشنواره و لوح تقدیر نیز اهدا می شود.


از مجموع 3 رأی

فاقد نظر