فراخوان شامل تصریح همه محورهای زیر خواهد بود:

1181

– دوره انتشار آثار (حداقل یکسال) – در چارچوب شیوه نامه حاضر – اسامی داوران – مهلت ارسال آثار (حداکثر ۱۵ روز) – رشته ها و تعداد جوایز – بخش جنبی جشنواره (در صورت وجود)، حامی، شیوه داوری این بخش و شاخص ها
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر